Informatie ABC

Aanmelden nieuwe leerlingen
Voor een informatief gesprek, of om uw zoon of dochter aan te melden voor onze school, vragen we u een afspraak te maken met onze directeur, mevrouw Titia Claassen.
De inschrijving zelf neemt ongeveer 30 minuten in beslag . Tijdens dit gesprek worden de algemene gegevens van het kind en van de ouders/verzorgers ingevuld (neemt u a.u.b. uw paspoort en een kopie van het formulier met het burgerservicenummer van uw kind mee).
Activiteiten
Naast de reguliere vieringen als Sinterklaas, Advent, Kerst en Carnaval zijn er nog andere activiteiten waar de leerlingen aan meedoen. Zo wordt er regelmatig een bezoek gebracht aan een museum, natuurgebied, kinderboerderij of theater.
Een keer per jaar gaan de kinderen op schoolreisje. Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp naar Ameland.
Op sportief gebied doen we mee aan het Tafeltennistoernooi, de Avondwandelvierdaagse, het Paastoernooi en aan de sportdag.
Verder is er tweemaal per jaar een schoolproject, waaraan allerlei activiteiten gekoppeld zijn. Dit jaar was dat o.a. het Kunstproject en het Kinderboekenweekproject Voor altijd jong, waarin de tijd van de opa's en oma's uitgebreid aan de orde kwam.
Eind van het schooljaar is het eindfeest voor alle kinderen, ouders en leerkrachten, en de afscheidsmusical van groep 8.
De Ouderraad verspreidt elk jaar een activiteitenlijst, waarop u in kunt vullen bij welke activiteiten u wilt helpen.

Bewegingonderwijs
De lessen bewegingsonderwijs worden voor groep 3-8 (gedeeltelijk) gegeven door de vakleerkracht Gert-Jan Baas in de sporthal aan de Lange Slagen.
Voor de gymlessen bevelen we sportschoenen aan met witte zolen. Uit veiligheidsoverwegingen mogen kinderen geen sieraden dragen tijdens de gymles.
De kinderen van groep 5 tot en met 8 behoren zich na de gymles te douchen. Ze hoeven niet uitgebreid hun (lange) haren te wassen, maar moeten zich wel even goed afspoelen; wilt u hen daarom ook een handdoek meegeven. De leerling brengt een briefje van thuis mee als hij/zij niet hoeft te douchen.
De kleuters dragen tijdens de gymles een gymbroekje. Ze gymmen op blote voeten. Hun spullen worden opgeruimd in een tasje in de kast. Graag deze spullen voorzien van een naam.
Bibliotheekbezoek
Alle leerlingen kunnen dagelijks op een vaste tijd hun boek ruilen in de Bieb op School. Een team van vaste vrijwilligers begeleidt de kinderen bij het uitzoeken van een geschikt boek, en regelt de inname en uitgave van de boeken.
Brandoefeningen
Wij houden 2x per jaar een brandoefening op de St. Jozefschool, 1x keer wordt aangekondigd wanneer we deze oefening gaan doen en hierna volgt 1x onaangekondigd. De ervaringen van deze oefeningen worden met het team besproken. In samenwerking met de brandweer blijven we "up to date."
Buitenschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 is het bestuur van de school verantwoordelijk voor het aanbieden van Buiten Schoolse Opvang (BSO), maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Mijnplein kiest voor het zgn. makelaarsmodel, waarbij het bestuur verantwoordelijk is voor een dekkend en kwalitatief goed aanbod, maar waarbij de uitvoering wordt uitbesteed.
Daartoe heeft Mijnplein (samen met het openbaar onderwijs) een convenant gesloten met twee organisaties voor kinderopvang in Salland, t.w. Stichting KOOS en Stichting De Bieënkorf. De ouders maken zelf afspraken met een van de twee opvangorganisaties waarvoor Mijnplein gekozen heeft, of hebben de vrijheid om een andere aanbieder te kiezen. Tijdens de voor- en naschoolse opvang is de opvangorganisatie aansprakelijk. Hierbij is de Wet Kinderopvang van toepassing.
Voor nadere informatie over praktische zaken en voor aanmeldingen,
kunt u terecht bij de twee onderstaande organisaties:
Stichting Kinderopvang Organisatie Salland (KOOS)
Telefoon: 0572-36 01 85
Website: http://www.kinderopvangkoos.nl
Stichting Het Kindercentrum De Bieënkorf
Telefoon: 0570 - 52 41 14
Website: www.bieenkorf.nl
Carnaval
Als katholieke school willen we graag met de kinderen carnaval vieren.
Elk jaar bepalen we rondom carnaval een geschikte datum waarop de kinderen verkleed naar school mogen komen. Dit schooljaar vieren we dinsdag 28 februari op school carnaval. Na schooltijd kunnen de kinderen dan direct doorgaan met foekepotten.
Vele actieve ouders van onze school organiseren een deelname aan de jaarlijkse carnavalsoptocht in Wijhe en Raalte. Via de Nieuwsbrief ontvangt u elk jaar in het najaar een uitnodiging om deel te nemen aan de voorbereidingen en aan de optocht. Dit is uiteraard altijd een vrije keuze.
Computers
Vanaf de kleuters leren de kinderen op school omgaan met de computer. In de kleutergroep staat een touchscreen, waarmee de kleuters leren werken.
De overige groepen kunnen gebruik maken van laptops via Wifi.
Groep 5 t/m 8 werkt op een eigen Snappet-tablet om o.a. reken- en spellingwerk op te maken.
Er wordt geoefend met software op het gebied van rekenen, spelling, topografie, woordenschat en wereldoriëntatie.
In de bovenbouw leren de kinderen tekstverwerken, werkstukken en powerpointpresentaties maken voor hun spreekbeurt en omgaan met internet.EHBO
Mocht er op school met uw kind een ongeluk(je) gebeuren, dan handelen wij als volgt:
- In het geval dat wij vermoeden dat er een dokter of ziekenhuis aan te pas moet komen; neemt de school contact met de ouders/verzorgers op
- Bent u niet thuis dan gaan wij met uw kind naar een arts, of zonodig naar het ziekenhuis
- Bent u wel thuis, dan handelt u in principe zelf verder alles af. Heeft u geen vervoer, dan zorgen wij daarvoor.
Is het zeer ernstig dan bellen wij natuurlijk direct 112 en de ouders/verzorgers. Wij hopen natuurlijk met u dat deze laatste situatie zich niet zal voordoen.
Er is altijd een leerkracht aanwezig die een Kinder EHBO-diploma of een BHV-diploma heeft.Excursies
Regelmatig gaan we met onze leerlingen op pad om allerlei interessante dingen te bekijken, zoals het bos, het park, de kinderboerderij, de bibliotheek, de bakker, de molen, de Oudheidkamer, Veermanshof (IJsselflora), de Duursche Waarden, een boerderij, of ander bedrijf bijvoorbeeld de bank. In het kader van bepaalde projecten vinden ook wel eens andere uitstapjes plaats.Fietsen
Kinderen die buiten loopafstand vanaf school wonen, mogen op de fiets naar school komen. We hebben een beperkte - niet overdekte -fietsenstalling op het plein.
Er mag op het schoolplein niet gefietst worden.
Vanaf groep 5 gaan de kinderen op de fiets naar de sporthal voor de gymlessen of naar het zwembad voor de zwemlessen twee maal per week.Foto's
Regelmatig worden alle kinderen door een schoolfotograaf op de foto gezet. De fotograaf komt in oktober 2016.
Op school worden regelmatig foto's gemaakt van de groepen en de kinderen, die u terug kunt zien op onze website. Elke groep heeft zijn eigen foto-album, waar u de foto's kunt bekijken en downloaden. Ook is er het foto-album bij "schoolnieuws", waar u foto's kunt vinden van activiteiten die schoolbreed hebben plaatsgevonden.
Heeft u er bezwaar tegen als uw kind op de foto wordt gezet, laat dit dan even weten. De foto's worden alleen voor eigen gebruik op onze website geplaatst. Er wordt op gelet dat de kinderen er 'netjes' opstaan.
Gevonden voorwerpen
Het kan voorkomen dat uw kind op school iets kwijtraakt. In de ruimte van de oude koffiekamer (naast de keuken) staat een doos waarin alle gevonden of vergeten voorwerpen bewaard worden.
Na enige tijd gaan we "opruimen". In de Nieuwsbrief kondigen we aan wanneer we "opruiming" houden.
Ook in de kleedkamers van sporthal of zwembad blijft altijd veel liggen. Hier is ook een verzamelplek voor gevonden voorwerpen.
Fietssleutels worden afgegeven in de teamkamer als ze gevonden worden.GGD
Als uw kind naar de basisschool gaat, neemt de GGD Regio IJssel-Vecht de zorg voor uw kind over van Thuiszorg. Wat kunt u van GGD verwachten?
PGO: Het Preventief Gezondheids Onderzoek
Groep 2 - Alle kinderen uit groep 2 krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Het onderzoek in groep 2 wordt uitgevoerd door de jeugdarts. Tijdens het onderzoek schenken zij aandacht aan de algemene gezondheid en ontwikkeling van uw kind, meten zij de lengte en het gewicht, testen zij de ogen en de oren en verricht de jeugdarts een lichamelijk onderzoek.
Groep 7 - Alle kinderen uit groep 7 krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Het onderzoek in groep 7 wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het onderzoek schenkt zij aandacht aan de algemene gezondheid en de psychosociale ontwikkeling van uw kind. Daarnaast controleert zij de ogen, meet zij de lengte en het gewicht en beoordeelt zij de rug en houding van uw kind.
De uitnodigingen voor de bovenstaande onderzoeken ontvangt u meestal via de school. Na het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige met de leerkrachten van de school de zaken die voor de school belangrijk zijn. Dit gebeurt pas nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.
Inentingen - In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind de laatste DTP- en BMR inentingen. Uw kind ontvangt te zijner tijd een oproep op het huisadres.
GGD Regio IJssel-Vecht, Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle, tel. 038-4281500Gym- en zwemtijden
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan tweemaal per week gymmen in de sporthal. Groep 3 en 4 worden hier met de bus heen gebracht. Groep 5 t/m 8 gaat op de fiets.
In het zomerseizoen wordt er eenmaal per week gezwommen in zwembad De Welters op het sportpark. Hierbij wordt er voor het vervoer van groep 3 en 4 een beroep op ouders gedaan.Hoofdluis
Op elke school komt hoofdluis voor. Het is belangrijk om er alert op te zijn. Op school willen we proberen hoofdluis zo vroeg mogelijk te signaleren. Mocht u thuis hoofdluis ontdekken bij uw kind, vragen we u om dit direct te melden op school. We kunnen dan actie ondernemen.
Een aantal luizenouders controleert de eerste woensdag na elke vakantie de kinderen op hoofdluis. Wanneer er bij de controle bij uw kind hoofdluis en/of neten worden aangetroffen dan wordt u gebeld door de leerkracht van uw kind.
Wilt u met vragen over hoofdluis zich ALTIJD op school melden en niet de luizenmoeders benaderen? Wilt u rekening houden met de haardracht van uw kind op de dag van controle (geen vlechtjes, ingewikkelde staartjes, gel).
Na het constateren van hoofdluis worden in de betreffende klassen luizencapes gebruikt, tot geconstateerd wordt, middels een luizencontrole, dat er geen luizen meer zijn.
Huiswerk
Vanaf groep 4 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. Dit kan zijn: het oefenen van een tafel, topografie, samenvatting van een geschiedenistoets, oefenen van een spreekbeurt, of uitgebreidere opdrachten in groep 8.
Op deze manier leren de kinderen plannen en wennen aan het huiswerk op het voortgezet onderwijs.
Hoe we omgaan met het huiswerk en hoe de opbouw vastgelegd is, kunt u hier lezen.
De datum van een toets kunt u vinden op de groepspagina van uw kind, in de groepsgebonden agenda.
IB: Interne Begeleiding
Om de extra zorg in goede banen te leiden, is er op school een Intern Begeleider. Bij ons is dat Marloes Kragt. Mochten zich problemen voordoen betreffende de ontwikkeling van uw kind, dan hebt u dus niet alleen met de leerkracht van uw kind te maken, maar ook met de Intern Begeleider. Zij ondersteunt leerkrachten en ouders en onderhoudt de contacten met externe deskundigen en de begeleiders. Ook spreekt zij regelmatig met het hele team over de ontwikkelingen in groepen en van individuele leerlingen.
Identiteit
KBS St. Jozef is een katholieke school. Ons geloof proberen we inspiratiebron te laten zijn bij het werken met kinderen. De waarden en normen die daaruit voortkomen zijn natuurlijk niet uniek voor onze school. Wel willen wij ons "katholiek zijn" serieus proberen inhoud te geven door:
- De sfeer binnen school (het zgn. schoolklimaat) en de waarden en normen die we kinderen proberen bij te brengen. We vinden het belangrijk dat kinderen eerbied en respect krijgen voor anderen, voor eigendommen van anderen, voor het leven, de natuur, voor andere ideeen en meningen. Dat kinderen blijheid, levensmoed en creativiteit kunnen opbrengen, dat ze stil leren staan bij de dingen.
- Het houden van een dagopening in iedere groep aan het begin van de dag.
- De catecheselessen die volgens de methode Trefwoord worden gegeven.
- De vieringen rond kerkelijke feesten waar we op school aandacht aan besteden.
- De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. De school ondersteunt de voorbereiding. De parochiële werkgroepen en de pastores spelen in de voorbereiding de grootste rol.
- De houding en benadering van de leerkrachten.
Onze school staat ook open voor kinderen met een andere geloofsopvatting of niet-kerkelijke (ongeveer 30%). In de praktijk blijkt dat ook deze kinderen zich snel thuis voelen in de sfeer die op de Jozefschool heerst.
Uiteraard zijn die kinderen niet verplicht mee te doen aan de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Wel verwachten we dat de ouders de grondslag van de school respecteren en dat de kinderen de catecheselessen en vieringen, die onder schooltijd plaatsvinden, volgen.
Jaarverslag
Welke doelen uit het Schoolplan zijn er het afgelopen schooljaar gerealiseerd? In ons jaarverslag evalueren wij het schooljaar en leggen we verantwoording af.
Jeugdbladen
Er bestaat de mogelijkheid om via school uw kind te abonneren op o.a. de Bobo, Okki, Taptoe of Hello You. Ook kunnen er prenten- en leesboekjes of cd-roms via een schoolabonnement aangeschaft worden.
De ouderraad verzorgt dit en zal u in het begin van het schooljaar via uw kind informeren over de gang van zaken.
Kerkelijke (school)vieringen
In het begin van het schooljaar willen we met alle kinderen in de kerk het schooljaar openen tijdens een woord- en communiedienst.
Daarnaast zijn er door het jaar twee schoolvieringen gepland die bij toerbeurt door een van de groepen 4 tot en met 8 worden voorbereid.
Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom in de schoolvieringen. U kunt er dan ook met uw kind over napraten.

Op 7 mei 2017 is de Eerste Heilige Communie in de kerk van Boerhaar, en op 1 april is het Vormsel in de kerk van Wijhe. Meer informatie hierover vindt u in "Het Zand", het parochieblad.
Kerst
Ieder jaar wordt met kinderen en ouders kerst gevierd. De vorm van de viering wordt bepaald door de teamleden die in de kerstcommissie zitten. Dit kan variëren van een kerstmarkt, een musical, een kerstwandeling naar de stal of een viering met bijdragen uit alle groepen.
In de weken voorafgaand aan de kerstviering houden we adventsbijeenkomsten, waaraan alle groepen een bijdrage leveren. Traditiegetrouw houden we in de week voor de kerstvakantie een kerstknutselochtend.
Logopedie
In groep 2 worden alle kinderen gescreend door de logopediste. Afhankelijk van de uitkomst kan een kortdurende behandeling op school volgen, of een advies voor verwijzing naar een logopedist buiten school.
Ongevallen verzekering
Door het bestuur is een collectieve ongevallenverzekering voor uw kinderen afgesloten. Daarbij zijn de leerlingen voor de volgende bedragen verzekerd:
A (overlijden) € 908
B (blijvende invaliditeit) € 22.690
C (geneeskundige kosten) € 454
D (tandheelkundige kosten) € 227
De verzekering dekt het risico:
- tijdens het verblijf op school, tijdens het rechtstreeks naar school c.q. huis gaan
- tijdens door de school georganiseerde sportbeoefening
- schoolreisjes, excursies
- bij een ongeval ten gevolge van spel en stoeipartijen tijdens schooltijd.
Op de ongevallenpolis is niet verzekerd:
- de materiële schade zoals b.v. schade aan brillen, kleding, fietsen e.d.
- de Wettelijke Aansprakelijkheid van het kind (b.v. de bal door de ruit van de buurman)
Ouderbijdrage
Ieder jaar wordt er aan de ouders een bijdrage gevraagd voor de kosten van bepaalde activiteiten die de school of de ouderraad organiseert. Hierbij kunt u denken aan de schoolreisjes, sinterklaas, kerstviering, afsluiting schooljaar en het verjaardagscadeau voor de leerkrachten.
Voor elk kind binnen het gezin is onderstaand bedrag vastgesteld:
1e kind: € 14,00, 2e kind: € 13,00, 3e kind: € 12,00, 4e kind: € 11,00.
Voor kinderen die in het jaar instromen wordt nog geen bijdrage verwacht.
Wettelijk is vastgelegd dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is.

Gezinnen die bovenstaande bedragen wel graag willen voldoen maar hier de financiële middelen niet voor hebben kunnen een verzoek indienen bij de gemeente voor een tegemoetkoming.
Oud papier
In de gemeente Olst-Wijhe wordt ongeveer tien keer per jaar huis-aanhuis oud papier ingezameld door de scholen en enkele verenigingen.
Ook onze school doet daar aan mee. Een deel van ons dorp, de omgeving Kappeweg-Stationsweg-Willem de Zwijgerlaan-Broekslag-Oranjelaan en Wijhezicht is toegewezen als "onze wijk". Van ouders buiten "onze" inzamelwijk hopen we eigenlijk, dat ze hun oud papier voor ons bewaren. Ook veel parochianen buiten "onze" wijk doen dit.
Als tegenprestatie hiervoor en als dank voor het mogen gebruiken van de parkeerplaats van de parochie is de opbrengst van de mei-actie altijd voor de parochie. Het werk wordt dan ook door vrijwilligers van de parochie uitgevoerd.
In overleg met de gemeente en de andere inzamelaars worden de data vastgesteld. Het ophalen gebeurt steeds op zaterdagmorgen van 9 uur tot ongeveer 12 uur. De vrijdag ervoor staan de containers al op de parkeerplaats bij school, en kunt u, evenals op zaterdagmorgen, zelf het papier komen brengen.
De actiedata voor de zomervakantie zijn in 2016: 10 sept., 8 okt., 5 nov. en 10 dec.
Voor het ophalen zijn we wel afhankelijk van ouderhulp. Klik hier voor de indeling van de hulpouders voor september, oktober, november en december.
Met de opbrengst wordt de ouderbijdrage voor speldagen, uitstapjes, schoolreis, schoolkamp, Sinterklaasfeest en andere activiteiten beperkt. Daarnaast ondersteunen we de opbouw van een school in Oeganda via Up4s (schoolbreed project in 2009). Via de Nieuwsbrief en de jaarvergadering van de Ouderraad houden we u op de hoogte.
Overblijven
Het overblijven wordt op onze school geregeld door een overblijfcommissie, die uit een aantal ouders en een leerkracht van onze school bestaat. Meer informatie vindt u bij Informatie/Overblijven (gele balk hierboven). Hier vindt u ook het overblijfprotocol en de kosten voor het overblijven.
Parkeren bij school
Naast de school is de Bongerd gelegen. Dit zijstraatje van de Stationsweg wordt door fietsers gebruikt voor het halen en brengen van de kinderen van de onderbouw.
Vanwege de veiligheid van uw en andermans kinderen vragen wij u de auto niet in de Bongerd, maar bij het station of op de parkeerplaats van de kerk te parkeren. Om parkeerproblemen te voorkomen raden we u aan om zoveel mogelijk op de fiets te komen.
Pesten
Net als thuis moet een kind zich op school veilig en geborgen voelen. Daarnaast moeten kinderen ook leren zich weerbaar op te stellen en conflicten en meningsverschillen op te lossen. Daarbij zijn onderlinge ruzietjes niet altijd te voorkomen.
Als een kind een ruzie heeft op school, mogen we dat niet direct uitleggen als pesten. Van pesten wordt gesproken als een kind regelmatig of doelbewust herhaald wordt lastig gevallen.
Hoewel bepaalde kinderen kwetsbaarder zijn voor pesterijen, kan ieder kind slachtoffer worden. Daarom proberen wij op KBS St. Jozef pestgedrag zoveel mogelijk te vermijden. Wij zijn een Kanjerschool, die de kinderen leert op een Kanjermanier met elkaar om te gaan. De vier basisregels zijn:
- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- Niemand speelt de baas
- Niemand lacht uit
- Niemand doet zielig

Ook zijn er onze sfeer- en omgangsregels opgesteld. Deze regels worden jaarlijks in de groepen besproken.
Mocht ondanks al deze aandacht, toch onverhoopt pestgedrag optreden, dan pakken wij dat op, zodra het gesignaleerd wordt. Dat signaleren kunt u ook doen en het ons melden.
Plattegrond
Onze school is gebouwd in een ovaalvorm. Als u vanaf de parkeerplaats voor school het plein oploopt is de hoofdingang aan de rechterkant.
Klik hier voor de plattegrond.
Rapporten
De ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kinderen. In groep 2 ontvangen kinderen een eenvoudig rapport aan het eind van het schooljaar. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis.
De ouders worden aanvullend geïnformeerd over de vorderingen van hun kind in de 10-minuten gesprekken. Ouders of leerkrachten kunnen altijd het initiatief nemen voor een uitvoeriger gesprek, als men dat nodig of nuttig vindt. De rapporten van de groepen 3 tot en met 8 worden meegegeven in februari en juni . De rapportbesprekingen vinden in de week erna plaats, ‘s middags en ’s avonds. Het tweede rapport kan op verzoek van zowel ouders als leerkrachten besproken worden. Voor de groepen 1 en 2 zijn de bespreekavonden tegelijk met de andere groepen.
Op de rapportavonden ligt het werk van de kinderen ter inzage. Wanneer ouders ruim op tijd aanwezig zijn, is er gelegenheid dit te bekijken.
Bij gescheiden ouders: Algemeen beleid van de school is dat gesprekken met beide ouders gezamenlijk gevoerd worden. Het belang van het kind staat boven de onderlinge verhoudingen van ouders.
Regels
Onze school hanteert sfeerregels (zie kopje 'Pesten') en gedragsregels, die door de school heen duidelijk op afspraakkaarten zichtbaar zijn. Deze afspraken worden regelmatig met de leerlingen besproken.
Gedragsafspraken zijn: dat we niet fietsen op het schoolplein, rustig lopen in de school, jassen en capes netjes ophangen aan de kapstok, onze rommel opruimen en tussendeuren sluiten.
De overblijfcommissie heeft regels opgesteld voor het juiste verloop van het overblijven.
School'proeven'
Vijf weken voor uw kind vier jaar wordt, mag het komen kennismaken op onze school. Gedurende tien ochtenden mag de aankomende leerling 'meelopen' in de kleuterklas.
Schooltijden
De schooltijden zijn op ma.-di.-do. en vr. van 08.30-11.45 uur en 12.45-15.00 uur. Op woensdag gaan we van 08.30-12.15 uur naar school. De 4-jarigen zijn op dinsdagmiddag vrij.
De schooldeur gaat voor de kleuters 's morgens tien minuten voor de aanvang van de lessen open. Ouders kunnen hun kind uit de jas helpen en naar de tafel of kring brengen. In het belang van uw kind en het tijdig aanvangen van het onderwijs, verzoeken wij u om vóór half negen afscheid van uw kind te nemen en de groep te verlaten.
Na de middag gaan de kinderen na de bel onder begeleiding van de leerkracht naar binnen. Het is niet de bedoeling dat de ouders dan ook meegaan.
Kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen 's morgens en 's middags een kwartier voor de aanvang van de lessen op het schoolplein aanwezig zijn. Ze mogen dan naar binnen om hun tas of andere spullen weg te brengen, of naar het toilet te gaan. Bij slecht weer kunnen alle kinderen direct naar hun eigen plek in de klas gaan.
Schoolreisjes/kamp
Een keer per jaar, meestal in juni is er voor de groepen 1 tot en met 6 een schoolreisje. Van jaar tot jaar worden de data en de reisdoelen opnieuw bekeken en vastgesteld. De bijdrage voor het schoolreisje bedraagt
€ 12,50 per kind.
Groep 7 en 8 gaan om het jaar op schoolkamp, meestal rond Pinksteren, gedurende vier dagen. Al enkele jaren gaan we naar Ameland. Voor vervoer van bagage en kinderen tot Holwerd (de veerboot) doen we een beroep op ouders. Van de ouders wordt een bijdrage gevraagd van twee x € 40,00 per kind. In de tussenliggende jaren wordt met de groepen 7 en 8 een excursie dichterbij georganiseerd.
Sinterklaas
Op of rond 5 december vragen we of Sinterklaas tijd heeft om onze school te bezoeken. En gelukkig laat hij ons nooit in de steek!
Soms helpen de ouders van de kleinsten vooraf al mee op een "surpriseavond" (de aankleding en inrichting van het speellokaal).
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 helpen de Sint door zelf surprises met een gedichtje te maken.
St. Leergeld
INFO STICHTING LEERGELD SALLAND
t.a.v. scholen in Salland

MEEDOEN
Je wilt als ouder, dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school.
Stichting Leergeld Salland helpt met bv. sportschoenen, een ouderbijdrage voor schoolactiviteiten of contributie, als daar even geen geld voor is.
Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes; muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen.
De Stichting Leergeld Salland beheert mede de bijzondere bijstand van de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe; een ander deel van de middelen komt uit giften.
Voor Olst-Wijhe geldt dat de ondersteuning alleen van toepassing is, als het gezin geen gebruik kan maken van de gemeentelijke reductieregeling.

HOE WERKT STICHTING LEERGELD SALLAND?
Ouders met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) nemen zelf contact op met de stichting. Een medewerker komt dan bij hen thuis om de aanvraag te bespreken.
De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld en er wordt contact opgenomen voor het vervolg. Bij toekenning treft de Stichting Leergeld Salland regelingen voor het kind met bv. vereniging of school. We gaan zorgvuldig om met de privacy.

Wilt u meer weten over de Stichting en de mogelijkheden, dan vindt u ook informatie op onze website: www.leergeld.nl/locaties/salland
Om contact op te nemen kunt u bellen (06-53862465)
of mailen: leergeldsalland@gmail.com
Verjaardagen
De kinderen mogen op hun verjaardag de klas trakteren. Wij vragen u om de traktatie niet te groot en vooral gezond te houden.
Wilt u de kosten van de traktatie niet te veel uit de hand laten lopen? Hierdoor stelt u andere ouders niet voor problemen als hun kind mag trakteren.
Verlof
Vakantie verlof aanvragen buiten de vakantieperiode. Wij houden voor verlof ons aan de regels die volgens het ministerie gelden:

1. De ouders moeten een werkgeversverklaring kunnen overleggen, waaruit blijkt dat zij geen periode van minimaal 3 weken vakantie kunnen opnemen binnen de officiële schoolvakanties.

2. Er moet sprake zijn van een zelfstandig uitgeoefend beroep of bedrijf, waardoor een vakantie binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is !

3. De ouders/verzorgers moeten een verklaring kunnen overleggen van een arts of maatschappelijk werker, waaruit blijkt dat een vakantie noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. Wacht u niet tot het laatste moment met aanvragen!!! Het verlof is pas geldig als u de toestemming hebt ontvangen.

Een formulier voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier.
Visie
KBS St Jozef is een school waar kinderen centraal staan, zodat ze zich veilig en gerespecteerd voelen.
Wij willen een school zijn waar kinderen zelfstandig kunnen leren en functioneren vanuit vrijheid en een veilige omgeving, met rust en ruimte om zich te kunnen ontwikkelen.
Kinderen, leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een veilig klimaat en samen verantwoordelijk voor de vrijheid en de ruimte om te groeien.
Wij willen de volgende basis bieden:
- een positief klimaat
- een doorgaande lijn
- voortgang van ontwikkeling op eigen niveau
- kennisverwerving
- ontwikkeling van creativiteit
- zelfstandig werken en leren samenwerken
- verantwoordelijkheid dragen
- een katholieke identiteit
Motto van KBS St. Jozef: Groeien naar zelfstandigheid – samen leren met en van elkaar.
Ziekmelden
Ziek melden van leerlingen kan op telefoonnummer 521523, het liefst tussen 8.00 uur en 8.15 uur.
Zorg
Onder de naam “Weer Samen Naar School” (WSNS) is men in samenwerkingsverbanden al enkele jaren bezig om kinderen zoveel mogelijk op de basisschool te laten blijven en ze niet te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs.
Wanneer de ontwikkeling van een kind niet optimaal verloopt, dan is er extra begeleiding nodig. Elke school moet deze leerlingen passende zorg geven. De zorg kan gegeven worden binnen de groep, buiten de groep of buiten de school. Dit staat ook beschreven in ons zorgplan.
De richtlijnen worden aangegeven door het samenwerkingsverband
Salland, waarvan wij deel uitmaken.
Binnen onze school is Marloes Kragt de interne begeleider, om de zorg in goede banen te leiden.
Hoe die zorg geregeld is, kunt u lezen in hoofdstuk 4 van de schoolgids. Hierin staat ook vermeld hoe we omgaan met vertragen of versnellen van leerjaren, werken met een eigen leerlijn, informatie over rugzakleerlingen, het zorgplatform en de PCL.